Klauzula informacyjna

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem

stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"

informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest HATO POLSKA S.C.

Słodkowski Tomasz Harmeet Singh NIP PL 954-24-27-900 z siedzibą w Katowice 40-676

przy ulicy Tunelowej 57 (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel.32 785 25 42. 693427443 adres e-mail: sklep@hato.com.pl

 

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie. Podstawą prawną

przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych

roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze

Spółką.

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po

tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub

dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

(3) PayU - podmiot świadczący usługi płatności on-line.,

 

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do

dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także

prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda

osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od

powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały

zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.