REGULAMIN MAŁEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca – HATO POLSKA S.C. Słodkowski Tomasz Harmeet Singh NIP PL 954-24-27-900 z

siedzibą w Katowice 40-676 przy ulicy Tunelowej 57

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.hato.com.pl ,

za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku

nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,

a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub

korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem

Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży,

szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient

nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy

sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania

przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.hato.com.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z

2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa

się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie

z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie

do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego

akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.sklep.hato.com.pl oraz e-mailowo na adres

sklep@hato.com.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje

potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji

zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie

następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po

zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

c) w przypadku złożenia zamówienia płatnego systemem PayU - rozpoczyna się maksymalnie

następnego dnia roboczego

d) Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury

6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

- Telefon – 693-427-443 / 32 785 25 42

- E-mail - sklep@hato.com.pl

- Fanpage FB - hatoautomatyka

- Adres korespondencyjny

HATO POLSKA S.C

41-205 Sosnowiec

ul. Żeromskiego 1

7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz

z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która

obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym

fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej

zgody Konsumenta.

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Kuriera oraz Poczty Polskiej

2. Opłata za wysyłkę: Kurier GLS:

- do 30 kg: 29,52 złotych na terenie Polski

- do 30 kg pobranie : 36,90 złotych na terenie Polski

- list polecony Poczta Polska: 10 złotych na terenie Polski

- list polecony priorytetowy Poczta Polska: 12,30 złotych na terenie Polski

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w

soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 48h. Czas oczekiwania na list polecony 6 dni roboczych. Czas oczekiwania na list polecony priorytetowy 4 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

 

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

przelewem na rachunek bankowy 59 1140 2017 0000 4602 0744 7537

systemem PayU

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone

zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym

wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule

płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia

terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w

zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny

(DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar

nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub

przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o

którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia

co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest

obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z

decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne

zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej

działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak

odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie

mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych

zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia

wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili

przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej

samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę

usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez

Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub

usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany

Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe

albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez

Sprzedawcę.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na

wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu

płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot

płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jego odesłania.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem

roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie

może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy

Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od

umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru

przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

HATO POLSKA S.C

41-205 Sosnowiec

ul. Żeromskiego 1

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

HATO POLSKA S.C

41-205 Sosnowiec

ul. Żeromskiego 1

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy

czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jej odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

8. Konsument ponosi koszta przesyłki towaru w przypadku zwrotu bez podania przyczyny.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania

od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest HATO POLSKA S.C. Słodkowski

Tomasz Harmeet Singh NIP PL 954-24-27-900 z siedzibą w Katowice 40-676 przy ulicy Tunelowej

57 (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 32 785 25 42, 693 427 443 adres e-mail biuro@hato.com.plhato.polska@gmail.com

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie. Podstawą prawną przetwarzania

danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest

wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes

Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO),

(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody

przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym

okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu www.sklep.hato.com.pl

oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

(3) PayU - podmiot świadczący usługi płatności on-line.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do

swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może

zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w

zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na

stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą HATO POLSKA S.C. Utrwalenie,

zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez

wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu

www.sklep.hato.com.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do

Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także

podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem,

które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku

sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami

prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.